Φόρτωση ...

Ανακύκλωση μπαταριών

 

 

Σε μας μπορείτε να ανακυκλώσετε όλους τους τύπους των μπαταριών

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις - οφέλη

 

Η περιβαλλοντική ρύπανση , που προκαλούν οι συσσωρευτές , αρχίζει από την στιγμή που αφήνονται από τους κατόχους τους , σε σημεία όπως κατά μήκος των οδών , στα χωράφια , στις ακρογιαλιές κ.ά.


Κατά συνέπεια η περιβαλλοντικά ασφαλής συλλογή και η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών θα επιτρέψουν μια μείωση κατά 75% των επικίνδυνων αποβλήτων , από την εγκατάλειψής τους στο περιβάλλον .


Επίσης η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας , σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου , κατά 70%.


Κατά την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ένα ποσοστό κατά βάρος 70 έως 75 % ανακυκλώνεται ενώ μια ποσότητα 20 - 25 % αποτελούν τα επικίνδυνα και μη , απόβλητα της επεξεργασίας των συσσωρευτών μολύβδου - οξέως .


Για όλους αυτούς τους λόγους το 1991 απαγορεύθηκε η χρήση ενώσεων μολύβδου στα καύσιμα λειτουργίας των οχημάτων , που ανά λίτρο βενζίνης ήταν περίπου 2 γραμμάρια

 

Μόλυβδος


O μόλυβδος ( Pd ) , πάνω από ορισμένη συγκέντρωση , είναι τοξικός για τον άνθρωπο . Η συνεχής ή οξεία υπερβολική έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και σωρευτικά προβλήματα υγείας . Ο μόλυβδος επηρεάζει τα βασικά όργανα καθώς επίσης και το κεντρικό νευρικό και κυκλοφοριακό σύστημα .


Η έκθεση στο μόλυβδο είναι πολύ σοβαρή για τα μικρά παιδιά επειδή τα τελευταία απορροφούν τον μόλυβδο ευκολότερα από τους ενήλικες και είναι πιο ευαίσθητα στις επιβλαβείς συνέπειες του . Κατά τη διάρκεια της κύησης , ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο , ο μόλυβδος μπορεί να διαπεράσει τον πλακούντα και να επηρεάσει το έμβρυο .


Ο μόλυβδος , λόγω ακριβώς της μη ορθής διαχείρισής του , έχει αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα , συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της θαλάσσιας ζωής , και στην τοξικότητα των ιχθύων .

 

Βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ , οι ενώσεις μολύβδου γενικώς ταξινομούνται ως :

 

Εκπρ . Cat.1 , R61 - Ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 11 / . Πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά .

 

Εκπρ . Cat . 3, R62 - Πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά 32 / Πιθανός κίνδυνος μειωμένης γονιμότητας .

 

Xn R20/22 - Επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης .

 

R33 - Κίνδυνος επιπτώσεων σωρευτικών .

 

Ν R50 -53 - Επικίνδυνες για το περιβάλλον / Πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς , μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον .

Σύσταση

Ενας συσσωρευτής εκτός συστήματος ανακύκλωσης είναι :

 

100% απόβλητο ( μέσο βάρος 13 κιλά )

 

20% κ.β. είναι ηλεκτρολύτης ελεύθερος = 2,6 kg

 

7% κ.β. είναι ηλεκτρολύτης εμποτισμένος = 0,91 kg

 

10% κ.β. είναι πλαστικά υλικά = 1,3 kg

Ενας συσσωρευτής κατά την ανακύκλωσή του παράγει 25% κ.β απόβλητα που αντιστοιχούν σε 3,25 kg , από τα οποία :

 

80% κ.β της παραπάνω ( 3,25 Kg) είναι επικίνδυνα απόβλητα = 2,2 kg σκωρίες μολύβδου

 

20% κ.β. πλαστικά υλικά = 0,65 kg

Επιπτώσεις

Το θειικό οξύ που περιέχεται σε ένα συσσωρευτή Μολύβδου προκαλεί αλλοίωση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων . Η επίδραση του στην αμφίβια ζωή είναι άμεση με πρόκληση θανάτου στα ψάρια και σε κάθε άλλου είδους ζωή .


Ο βαθμός επίδρασης εξαρτάται από την συγκέντρωση σε θειικό οξύ που σημειώνεται στο υδάτινο περιβάλλον , η συγκέντρωση του θεϊκού οξέως % κ.β. στον ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών είναι της τάξης 12 με 25 %


Η διάχυση του θειικού οξέως περιλαμβάνεται στις ουσίες που στην Aμερική περιλαμβάνονται Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης στο And Δικαίωμα Κοινότητας - to - Know Act για διαχύσεις πάνω από 0,45 kg στο περιβάλλον πρέπει να ανακοινώνονται ετησίως και περιλαμβάνονται στις τοξικές εκπομπές ( ΤRI ) .

Τιμές για την κατηγοριοποίηση των υπόγειων υδάτινων όγκων

 

Κατηγορία 1 ( μηδενική επίδραση στο άνθρωπο ) < 25mg / l

 

Κατηγορία 2-3 < 250 mg / l

 

Κατηγορία 4 ( σημαντική επίδραση στον άνθρωπο ) > 250 mg / l

Με σημείο αναφοράς τις παραπάνω τιμές είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε την δυνατή περιβαλλοντική επίδραση του όξινου ηλεκτρολύτη στην ποιότητα των υπογείων υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση :

 

Το θειικό οξύ που περιέχεται στον ηλεκτρολύτη ενός χρησιμοποιημένου συσσωρευτή μπορεί να μολύνει περί τα 1200 λίτρα υπογείων πόσιμων υδάτων , πλέον των ορίων της μέγιστης συγκέντρωσης που είναι αποδεκτή .

 

Το θειικό οξύ που περιέχεται ως ελεύθερο σε όλους τους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται ετησίως στην Ελλάδα , μπορεί να δηλητηριάσει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα , υπογείων πόσιμων υδάτων , εκτός των ορίων της μέγιστης αποδεκτής συγκέντρωσης

Κάδμιο


Το Κάδμιο ( Cd) είναι τοξική και καρκινογόνος ουσία . Ο Διεθνής Οργανισμός για την Ερευνα για τον Καρκίνο θεωρεί το Cd γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο .


Επιδημιολογικές μελέτες για τους εργαζόμενους που εκτίθενται στο Cd δείχνουν μεγάλο αριθμό καρκίνου των πνευμόνων . Το κυριότερο μη καρκινικό τελικό σημείο ανησυχίας είναι βλάβη στους νεφρούς . Επίσης , σε υψηλό επίπεδο έκθεσης παρατηρήθηκαν διαταραχές στα οστά και αιματολογικές διαταραχές . Ευρύτερο φάσμα τοξικότητας των οργάνων αποδείχτηκε στα ζώα .
Βάσει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ , οι ενώσεις καδμίου γενικώς ταξινομούνται ως :

 

XnR20/21/22 - Επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής , επαφής με το δέρμα ή κατάποσης

 

NR50 -53 - Πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς , μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον .

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού 793/93/ΕΟΚ , προτείνεται η ακόλουθη ταξινόμηση του καδμίου και του οξειδίου του καδμίου για την 29η ΠΤΠ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ .

 

TR48/23/25 - Τοξικό : κίνδυνος σοβαρής βλάβης για την υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης μέσω εισπνοής και σε περίπτωση κατάποσης .

 

CT + R26 - Πολύ τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

 

Carc Cat . Κατ . 2, R45 - καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 2 « Ουσία που πρέπει να θεωρείται καρκινογόνος για τον άνθρωπο »

 

Muta . Cat . 3, R68 - Μεταλλαξιογόνος ουσία της κατηγορίας 3 « Ουσία που προκαλεί ανησυχία για πιθανά μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα » / Πιθανός κίνδυνος μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων .

 

Εκπρ . Cat . R62 -63 - Ουσία τοξική για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 3 « Ουσία που προκαλεί τοξικότητα της ανάπτυξης στον άνθρωπο και προκαλεί ανησυχία λόγω πιθανών τοξικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη » / Πιθανός κίνδυνος μειωμένης γονιμότητας και πιθανή βλάβη σε αγέννητα παιδιά

 

Ν R50 -53 - Επικίνδυνο για το περιβάλλον / Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς . Προκαλεί δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον .

 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος


Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου - οξέως , αποτελούνται όπως αναφέραμε από μεταλλικό μόλυβδο , οξείδια του μολύβδου , θειικό μόλυβδο , ηλεκτρολύτη και πολυπροπυλένιο , που αποτελεί τον περιέκτη των προηγουμένων υλικών .

 

Ο ηλεκτρολύτης ( το θειικό οξύ ) είναι ένα υγρό διαφανές ελαιώδους υφής και άοσμο . Είναι εξόχως διαβρωτικό και διαλυτό στο νερό . Το συμπυκνωμένο θειικό οξύ αναμειγμένο με νερό αντιδρά έντονα με παραγωγή θερμότητας .

 

Το συμπυκνωμένο θειικό οξύ μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή ανάφλεξη σε επαφή με μέταλλα , ακετόνη , αλκοόλες . Θερμαινόμενο μπορεί να προκαλέσει τοξικούς ατμούς με υψηλό περιεχόμενο τριοξειδίου του θείου .

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιημένων συσσωρευτών νικελίου - καδμίου


Ένα άλλο ηλεκτροχημικό σύστημα το οποίο συγκρίνεται με εκείνο του μολύβδου είναι οι συσσωρευτές νικελίου - καδμίου .

Δελτία δεδομένων ασφαλείας ( εάν υπάρχουν ) και γενικά πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιδράσεις των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος και νικελίου - καδμίου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον , τις πρώτες βοήθειες και τα μέσα προστασίας


Η διάχυση των παραπάνω υλικών στο περιβάλλον και ειδικότερα ο μόλυβδος και οι ενώσεις του , το υδροξείδιο του καδμίου και ο ηλεκτρολύτης ( διάλυμα θειικού οξέως ) προκαλούν σημαντικότατες επιδράσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον .

 

Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό , προκαλώντας ερεθισμό στο δέρμα , στα μάτια , στην αναπνευστική οδό και στο πεπτικό , εάν η έκθεση σε περιβάλλον με αυξημένη συγκέντρωση θειικού οξέως έχει μακρά διάρκεια .

 

Η επαφή με το δέρμα προκαλεί εγκαύματα , των οποίων ο βαθμός τους εξαρτάται από την συγκέντρωση σε θειικό οξύ του διαλύματος και την διάρκεια έκθεσης σε αυτό . Εκτεταμένα εγκαύματα μπορούν να αποβούν θανατηφόρα .

 

Οι υψηλές συγκεντρώσεις σε ατμούς , του θειικού οξέως μπορούν να προκαλέσουν τα παραπάνω φαινόμενα .

 

Η επαφή με τους οφθαλμούς μπορεί να προκαλέσει τύφλωση . Η δε κατάποση θειικού οξέως μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στην γλώσσα , τον λαιμό , τον οισοφάγο και το στομάχι .

Τα συμπτώματα μπορούν να κυμανθούν από την πρόκληση ναυτίας και εμετού , έως καρδιακής ανακοπής .

 

Μικρές ποσότητες του θειικού οξέως οι οποίες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους πνεύμονες κατά την διάρκεια εμετού ή κατάποσης μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες και θάνατο .

 

Η εισπνοή διαλυμάτων θειικού οξέως , δοθέντος της χαμηλής πτητικότητας του θειικού οξέως , μπορεί να είναι υψηλός κίνδυνος εάν διαχυθεί στο περιβάλλον , σε αέρια μορφή . Εξαιτίας δε της διαβρωτικής ικανότητα που έχει προκαλεί σημαντικές ζημιές εάν το εισπνεύσουμε .

 

Μεταξύ των πιο έντονων αποτελεσμάτων σημειώνουμε τις επικίνδυνες βλάβες που προκαλεί στους πνεύμονες και πιθανή συγκέντρωση υγρού ( ηλεκτρολύτη ) προκαλεί οίδημα το οποίο μπορεί να προβεί θανατηφόρο .

 

Δοκιμές έκθεσης σε όξινους ατμούς με συγκεντρώσεις μεταξύ 21 έως 39 mg / mc έχουν προκαλέσει συμπτώματα βαρέων εγκαυμάτων στην άνω αναπνευστικό οδό και ενδείξεις αναστολής της πνευμονικής λειτουργίας .

 

Η OSHA ( Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Διοίκησης - ΗΠΑ), έχει προσδιορίσει το όριο έκθεσης TWA ( χρονικά σταθμισμένη μέση ) σε 1 mg / mc .

Δράσεις καρκινογέννησης


Σύμφωνα με την διεθνή εταιρεία για την έρευνα του καρκίνου ( IARC) υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η παρατεταμένη έκθεση σε συγκεντρώσεις θειικού οξέως σε ομίχλη ή αεροζόλ ( σε περιβάλλοντα εργασίας ) είναι καρκινογενής για τον άνθρωπο .

 

Αυτές οι ταξινομήσεις εφαρμόζονται στην αέρια μορφή διαλύματος θειικού οξέως και όχι για το θειικό οξύ ή για υδατικό διάλυμα θειικού οξέως .

 

Παθολογικά συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στον λάρυγγα και σε μικρότερο ποσοστό στους πνεύμονες .

Περιβαλλοντικές επιδράσεις


Το θειικό οξύ προκαλεί αλλοίωση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων . Η επίδραση του στην αμφίβια ζωή είναι άμεση με πρόκληση θανάτου στα ψάρια και σε κάθε άλλου είδους ζωή .

 

Ο βαθμός επίδρασης εξαρτάται από την συγκέντρωση σε θειικό οξύ που σημειώνεται στο υδάτινο περιβάλλον .

 

Η διάχυση του θειικού οξέως περιλαμβάνεται στις ουσίες που στην Aμερική περιλαμβάνονται Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης στο And Δικαίωμα Κοινότητας - to - Know Act για διαχύσεις πάνω από 0,45 kg στο περιβάλλον πρέπει να ανακοινώνονται ετησίως και περιλαμβάνονται στις τοξικές εκπομπές ( ΤRI )

 

ΠΗΓΗ:  ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ